İnternet Bağımlılığı ve Süreçsel Drama: Bir Bağımlılığın Önlenebilir

Hakan Sezerel, Özlem Öznur Gökbulut

Öz


Bu çalışmada, süreçsel drama yaklaşımından yararlanılmıştır. Süreçsel dramanın temel özellikleri noktalar göz önünde tutularak; katılımcılar için öğrenme alanının (internet bağımlılığı) bir amaç içinde ele alınması gerekliliği benimsenmiştir. Ayrıca uzman mantosu yaklaşımı içinde, bir işletme kurulmuş (danışmanlık hizmeti veren bir kurum), katılımcılardan bağımsız bir müşteri kurgulanmış (çocuğu internet bağımlısı olan ve bir bağımlılıkla mücadele merkezi kurmak isteyen bir anne) ve çalışanlara (katılımcılar) yer verilmiştir. Katılımcılar, çalışanlar olarak, bir problem tanımlamakta, diğer bir deyişle, internet bağımlılığı konusunu nesneleştirmektedir. Süreçsel drama yaklaşımının bir diğer katkısı da, katılımcılarda, kısa sürede, “biz” duygusunu oluşturmasıdır. Katılımcılar ve lider, birlikte, hayali bir görevi yerine getirebilmek için çeşitli rolleri denemekte ve bir araştırma sürecini işletmektedir.  Oturumlar boyunca, süreçsel drama yaklaşımı temelinde, ilgili yöntem ve teknikler sentezlenmeye çalışılarak, internet bağımlısı olan bir çocuğun annesine yardım süreci kanalıyla, katılımcıların ilgileri örgütlenmeye çalışılmıştır.

Çalışmayı değerlendirmek için kullanılan veri toplama araçları;  katılımcıların drama çalışmaları öncesinde internet bağımlılığına ilişkin bilgilerini yoklamak amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan bir ön test, çalışmanın sonunda da aynı soruların sorulduğu bir son test uygulanmış ve aradaki fark olup olmadığına bakılmıştır. Ayrıca katılımcıların çalışma boyunca ürettikleri, mektup, gazete, afişler, çalışma değerlendirme yazıları gibi materyaller incelenerek içerik analizi yapılmıştır. Çalışmada, internet bağımlılığının nedenleri, oluşumu, etkileri ve mücadele yöntemleri üzerine katılımcıların bilgi ve yaşantılarının ilerletilmesine çalışılmıştır. Gerek katılımcıların ifadeleri ve yarattıkları ürünler, gerekse liderin gözlemleri bu konuda bir başarı sağlandığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler


Yaratıcı drama; Süreçsel drama; Uzman mantosu; İnternet bağımlılığı

Kaynaklar


Adıgüzel, H. Ö. (2014). Eğitimde yaratıcı drama, (5. Baskı), Ankara: Naturel Yayınevi.

Arısoy Ö. (2009). Internet addiction and itstreatment. Current Approaches in Psychiatry, 1 (1) (2009), 55–67.

Ayas T., Çakır Ö ve Horzum M.B. (2011). Ergenler için bilgisayar bağimliliği ölçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi 19 (2), 439-448.

Balcı, Ş. ve Gülnar, B. (2009) Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili. Selçuk İletişim, 6 (1), s. 5-22.

Balta, Ö. Ç. ve Horzum M. B. (2008). The FactorsthatAffect Internet Addiction of Students in a Web Based Learning Environment. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences 41 (1), 187- 205.

Batıgün, N. Kılıç. (2011). İnternet bağımlılığı ile kişilik özellikleri, sosyal destek psikolojik belirtiler ve bazı sosyo-demografik değişkenler arasındaki ilişkiler. Türk Psikoloji Dergisi, 26 , 1–10.

Çardak, M. (2013). Psychologıcal well-beıng wnd internet addıctıon among unıversıty students. TOJET: The Turkish Online Journal of EducationalTechnology, 12 (3), 134-141.

Cengizhan C. (2005). Öğrencilerin internet ve bilgisayar kullanımında yeni bir boyut: internet bağımlılığı. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22, 83-98.

Csikszentmihalyi, M. (2005). Akış: Üst düzey yaşantının psikolojisi. (S. Kunt Akbaş, Çev.). Ankara: HYB.

Çakır Ö.,Ayas T. ve Horzum M.B. (2011). An investigation of universitystudents’ internet and

gameaddictionwithrespect to severalvariables. Ankara University, Journal of Faculty of Educational

Sciences, 44 (20), 97-115.

Çakır-Balta, Ö. &Horzum, M.B. (2008). The factorsthataffect internet addiction of students in a web basedlearningenvironment. Ankara University Journal of Faculty of Educational Science, 41(1), 187-205.

Ekinci, A. (2002). Aziz Antonius’un baştan çıkarılması: Bir kötü alışkanlık olarak Internet (Enticing Saint Antonius: Internet as an abusingaddiction). Cogito Dergisi, 30, 227-235.

Esen, E. ve Siyez, D. M. (2011). Ergenlerde internet bağımlılığını yordayan psiko-sosyal değişkenlerin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4, 127-138.

Ferraro, B. C., A. D’Amico, M. Di Blasi (2007). Internet addictiondisorder: An Italian study. Cyberpsychology and Behavior, 10 (2) (2007), pp. 170–175

Griffiths M. (2000) Does internet and computer “addiction” exist? Somecasestudy evidence. Cyberpsychology and Behavior, 3 (2000), 211–218.

Günüç, S. ve Kayri, M. (2010). Türkiye’de internet bağımlılık profili ve internet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik-güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 220-232.

Hazar, M. (2011). Sosyal medya bağımlılığı- Bir alan çalışması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (32),151-176.

Haseman, Bradley C. (1991) Improvisation, process drama and dramaticart. The Drama Magazine, 19-21.

Heap B. ve Simpson A. (2004). Aıds educatıon in the common wealth Carıbbean Caribbean Quarterly, 50(19 1, HIV (March 2004), pp. 83-98.

Nalwa K. & Anand P. W. (2003). Internet addiction in students: a cause of concern. Cyber Psychology&Behavior. December 2003, 6(6): 653-656.

Özen, Z., (2011), Dorothy Heathcote’un yaratıcı drama yaklaşımları, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Seligman, M.E.P. (2007). Gerçek mutluluk. Kalıcı doyum potansiyelinizi geliştirmek için yeni olumlu psikolojinin kulllanılması. Ankara: HYB.

Shek D T L,Yu L (2012). Internet addiction phenomenon in early adolescents in Hong Kong. The Scientific World Journal, 1-9.

Şimşek, E. & Balaban-Salı, J. (2014). The role of Internet addiction and social media membership on university students’ psychological capital. Contemporay Educatonal Technology, 5(3), 239-256.

Young, K. S. (1996, August). Internet addiction: The emergence of a newclinicaldisorder. Paper presented at the 104th annual meeting of the American Psychological Association, Toronto, Canada.

Weinstein A, Feder LC, Rosenberg KP, Dannon P. (2014). Internet addiction disorder: overviewand controversities. In: Rosenberg KP, Feder LC (Eds.), Behavioral Addictions, Philadelphia: Academic Press, pp. 99–118

White, M. (2011). Internet addiction: a review of associated health hazards, http://www.myhealthyhome.com/wp-content/uploads/2011/02/Tech-Invasion-Internet-Addiction.pdf.

Uzuner, Y. (2005) Özel eğitimden örneklerle eylem araştırmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 6 (2) 1-12.


Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2016

Yaratıcı Drama Dergisi

Tüm Hakları Saklıdır