İlkokul 2. Sınıf Hayat Bilgisi Dersinin Drama Yöntemi ile Öğretimine İlişkin Bir Uygulama Önerisi

Hadiye Küçükkaragöz, Derya Av Hartuç

Öz


Hayat Bilgisi öğretim programının yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmesiyle birlikte öğrencilerin öğrenme sürecine yaparak yaşayarak katılımını destekleyen yöntemlerden biri de drama yöntemi olduğu söylenebilir. Bu araştırmada ilkokul öğretmenlerinin 2. sınıf Hayat Bilgisi ders konularını drama yöntem ve tekniklerini kullanarak daha etkili bir şekilde işleyebilmeleri için bir uygulama önerisi ortaya konulmuştur. Kullanılan yöntem ve tekniklerin, çocukların eğitim ve öğretim hayatındaki ve Hayat Bilgisi ders programının içeriğindeki yeri ve önemi betimlenmiştir. Araştırmada alan yazın tarama ile drama ile ilgili yazılmış tez, makale, kitap vb. yazılı basılı kaynaklar taranarak yarı yapılandırılmış form ile toplanan öğretmen görüşleri ışığında 2014-2015 eğitim öğretim yılı için hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 2. Sınıf Hayat Bilgisi ders kılavuzundaki "Okul Heyecanım", "Benim Eşsiz Yuvam" ve "Dün, Bugün, Yarın" temalarındaki konular ele alınarak dramadaki tekniklerin uygulanması ile ilgili ders planları hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda hazırlanan ders planları alınan öğretmenlerin görüşlerine de dayanarak sonuçlar alan yazın ışığında tartışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Hayat Bilgisi; Yapılandırmacı yaklaşım; Drama yöntemi

Kaynaklar


Aral, N. , Baran, G. , Bulut, Ş. ve Çimen, S. (2000). Drama (1.bs. ). İstanbul: Ya-Pa Yayıncılık.

Çağlaroğlu, T. (1999). İlköğretim seçmeli drama. Ankara: Yeni Çizgi Yayınları.

Kılıç, D. ve Sağlam, N. (2009). Öğrencilerin mantıksal düşünme yeteneklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 2(10), 23-38.

Koç, İ. (2013). Öğretmenlerin sosyal bilimler dersinde drama yönteminin uygulama ve drama tekniklerine ilişkin yeterliliklerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.

MEB. (2009). İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflar hayat bilgisi dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB Yay.

Nas, R. (2006). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Bursa: Ezgi Kitabevi.

Okvuran, A.(2002). Drama öğretimi ve dramaya dayalı öğrenme. Öğrenme ve Öğretme 1. Sempozyumu Bildirisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.

Öztürk, A. (2010). Yaşamda drama dramada yaşam. Ankara: Naturel Yayıncılık.

Tekışık, H. H. ve Tekışık, B. T. (1987). Hayat bilgisi öğretimi. Ankara: Ege Yayınları.

Üstündağ, T. (1994). Günümüz eğitiminde dramanın yeri. Yaşadıkça Eğitim.

Yeşilyaprak, B. (2002). (Ed.). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.


Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2016

Yaratıcı Drama Dergisi

Tüm Hakları Saklıdır