Yaşayan Müze Kavramı Üzerine Bir İnceleme

Kadriye Tezcan Akmehmet

Öz


Müzecilik alanyazınında ‘yaşayan müze’ kavramı farklı anlamlarda kullanılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, ‘yaşayan müze’ kavramının kullanımlarını incelemek ve

müzebilim alanındaki terminoloji çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Çalışmada,

alanyazında ‘yaşayan müze’ kavramına olan yaklaşımlar doküman incelemesi

yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmanın örneklemi ICOM (Uluslararası Müzeler

Konseyi) tarafından yayınlanan ‘Museum International’ dergisidir. Derginin 2000-

2016 yılları arasındaki sayıları ‘living museum’ anahtar kelimesi ile taranmış, içinde

‘yaşayan müze’ kavramı geçen makaleler tespit edilmiştir. Bu makalelerde ‘yaşayan

müze’ kavramının nasıl ele alındığı öncelikle tek tek incelenmiş; daha sonra tüm

makaleler için toplu bir değerlendirme yapılmıştır. Tüm bu çalışmaların yaşayan

müze kavramını hangi anlamda kullandıklarını değerlendirdiğimizde yaşayan

müze kavramına olan yaklaşımlarının ‘müze türleri ile ilgili olan’ ve ‘müze iletişim

yöntemleri ile ilgili olan’ olarak iki temel gruba ayrılabileceği sonucuna varılmıştır.

Tespit edilen makalelerden ü. tanesi ‘yaşayan müze’nin bir türü ile ilgilidir. Diğer dört

makale ise müze iletişimi yöntemleri açısından ele alınmakta; ‘nesne merkezli’ ya da

‘durağan müze’ kavramının karşıtı olarak, etkinliklerini ‘etkileşim’, ‘katılım’, ‘yorum’

ve ‘kapsayıcılık’ gibi kavramlarla ilişkili ve aktif izleyici anlayışı ile biçimlendiren

müzeler için kullanılmaktadır.


Kaynaklar


AEOM (2017a). Defi nition, Retrieved February 2017, from http://aeom.eu/en/?page_id=95,%20AEOM

AEOM (2017b). Open-Air Museums, Retrieved February 2017, from http://aeom.eu/en/?page_id=58

AEOM (2007c). History, Retrieved February 2017, from http://aeom.eu/en/?page_id=100

Alstyne, G.V. (2000). Cybernetics, modernism and pleasure in www.moma.org. Museum International, 52,

(1), 35-41.

Ambrose, T. ve Pain, C. (2012). Museum basics. Third edit. London, New York: Routledge.

Anderson, J. (1982). Living History: Simulating everyday life in living museums. American Quarterly, 34(3),

-306. Retrieved June 2017, from http://www.jstor.org/stable/2712780

Ata, B. (2002). Müzelerle ve tarihi mekanlarla tarih öğretimi: tarih öğretmenlerinin müze eğitimine ilişkin

görüşleri. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Eğitimi Anabilim

Dalı, Ankara.

Burke, P. (1996). Yeniçağ başında Avrupa halk kültürü. Ankara: İ mge Yay., 1996.

Demir, S. (2013). Türkiye’de açık hava müzeleri açıldı açılıyor: açık hava müzelerine yeni bir bakış. Milli

Folklor, 25 (99), 145-158.

Dürrschmidt, K. (2012). Living museums as a way of preserving cultural knowledge, ICME-ICOM Annual

Meeting Commodifying Culture? Cultural Villages and Living Museums (Abstract Book) Namibia: ICME-

ICOM.

Fuller, N. (2013). The museum as a vehicle for community empowerment: the Ak-Chin Indian community

ecomuseum project, Museums and communities: the politics of public culture (edit. Ivan Karp, Christine

Mullen Kreamer,Steven Levine). London, Washington: Smithsonian Institution, 327-365.

Galla, A. (2005). Cultural diversity in ecomuseum development in Viet Nam. Museum International. 57 (3),

-109.

Galangau-Quérat, F. ve Girault, Y. (2012). The museum’s experience in Cameroon as a media for tangible and

intangible heritage. ICME-ICOM Annual Meeting Commodifying Culture? Cultural Villages and Living

Museums (Abstract Book) Namibia: ICME-ICOM.

Hooper-Greenhill, E. (1994). Museums and their visitors. London, New York : Routledge.

Hudson, K. (1987). Museums of infl uence, Cambridge University Press.

Hudson, K. (1998). Museum refuses to stand still, Museum International, 50 (1), 43-50.

Ironbridge Gorge Trust. (2017) Ironbridge Gorge Museums, Retrieved March 2017, from https://www.ironbridge.

org.uk/explore/museum-of-the-gorge/

Jelinek, J. (2014). The modern, living museum. Museum International. 66 ( 1-4), 58-61.

Ko, J.L. (2011), Cultural Representations and Museums: The Construction of Ethnic Identity in Chicago’s

Chinatown, The University of Wisconsin - Milwaukee, ProQuest Dissertations Publishing, Milwaukee.

Kron, E. (2012). The story of a model designing culturally historic environment using a modern narrative,

Open Air Museums Memoir, Sirogojino: The Open Air Museum Old Village in Sirogojno.

Letsebe, O.V. (2012). The Living Museum and Cultural Villages: Revival of Traditional Cultures in Botswana,

ICME-ICOM Annual Meeting Commodifying Culture? Cultural Villages and Living Museums (Abstract

Book) Namibia: ICME-ICOM.

Madran, B.(?) Mü ze Tü rleri. Yeniden Mü zeciliğ i Dü ş ü nmek. (Ed., Tomur Atagök). İ stanbul: Yıldız Teknik

Ü niversitesi Matbaası, 3-10.

Magelssen, S. (2007). Living history museums: Undoing history through performance. Maryland: Scarecrow

press.

Matsuura, K. (2002). Preface. Museum International: Angkor: a living museum. 54 (1-2). 6-8.

Y. Pan, L. L. He, Y. Shi. (2012). Practice of ‘Living Museum’ in the Traditional Architecture Culture Protection

and Renewal in South Fujian, Applied Mechanics and Materials Online. 209-211, 98-102 doi:10.4028/

www.scientifi c.net/AMM.209-211.98

Paardekooper, R. (2012). The value of an archaeological open-air museum is in its use. Leiden: Sidestone

Press. Retrieved July, from https://tr.scribd.com/document/119270251/Paardekooper-2012-The-Value-

of-an-Archaeological-Open-Air-Museum-is-in-Its-Use

Rentzog, S. (2007). Open air museums the history and future of a visionary idea, ALFHAM and Association

of European Open Air Museums.

Rostkowski, J. (2010). Presentation and interpretation of the art of others: the case of amerindians’. Museum

International, 62 (3), 31-40.

Shouyong, P. (2008). The protection of cultural intangible heritage, Museum International, 60 (1–2), 12-19.

Sukmataji, (2010). A Study on Sustainable Tourism Development in Batavia, Jakarta, Indonesia, living museum

proceedings, Proceedings of Regional Conference on Tourism Research The State of the Art and its

Sustainability.

Tezcan Akmehmet, K ve Ödekan, A. (2006). Müze eğ itiminin tarihsel geliş imi, itüdergisi/b Sosyal Bilimler,

:3 (1), 47-58.

UNESCO, 2003. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi, Retrived October 2006, from https://

ich.unesco.org/doc/src/00009-TR-PDF.pdf

Vinson, I. (2007). Editorial: the legacy of migrants. Museum International. 59(1-2), 4-7.

Yıldırım, A. ve Ş imş ek, H. (2007). Sosyal bilimlerde nitel araş tırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin

Yay. Wilks, C. ve Kelly, C. (2008). Fact, Fiction and Nostalgia: An Assessment of Heritage Interpretation

at Living Museums, International Journal of Intangible Heritage, 3, 128-140.


Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2016

Yaratıcı Drama Dergisi

Tüm Hakları Saklıdır