Ergenler Yaratıcı Drama Yöntemiyle Hiyerarşi Kavramını Tartışıyor

Deniz Devrim Şahin, Nejat Akfırat

Öz


Çalışmanın amacı lise düzeyindeki ergenlerin okul, aile ve akran grupları içindeki hiyerarşik yapıya dair algılarını ortaya çıkarmak, içinde bulundukları kurumsal ilişkilerde hiyerarşik yapının eşitlik/eşitsizlik bağlamında onları etkileyip etkilemediğinin yaratıcı drama yöntemi ile tartışılıp, sorgulanmasıdır. 18 saat uygulaması olan bu çalışmaya İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde bulunan, MEB Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 10. sınıfta okuyan 14-15 yaş grubundaki 16 gönüllü öğrenci katılmıştır. Çalışmanın konusunu oluşturan hiyerarşi kavramının sorgulanması amacıyla mesleki iş bölümü, toplumsal iş bölümü, okullar, akran grubu ve aile kavramlarının hiyerarşi ile ilişkisine dair beş ayrı tema belirlenmiştir. Belirlenen her temaya göre atölyeler uygulanmış ve son olarak her birine değinilen bir genel değerlendirme oturumu uygulanmıştır. Araştırma deseni olarak nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması kullanılmıştır. Hiyerarşi kavramının tartışılıp sorgulanmasına yönelik olarak oluşturulan her üç saatlik yaratıcı drama oturumun sonunda yapılan değerlendirme etkinliklerinde kullanılan ölçme değerlendirme formlar ve öğrencilerin süreç içinde oluşturdukları ürünler betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Verilerin analizi sonucunda katılımcıların süreç içinde belirlenen beş tema etrafında hiyerarşi kavramını kurgusal bir bütünlük içinde tartışıp sorguladıkları ve kendi çözüm önerilerini getirdikleri görülmüştür.


Kaynaklar


Adıgüzel, Ö.H. (2012). Eğitimde yaratıcı drama. (2.Baskı) Ankara: Naturel Yayıncılık

Akfırat, O.N. (2010). Türkiye ve Almanya’da yaşayan üniversiteli Türk gençlerinin siyasal ve toplumsal katılım türlerini ve düzeylerini belirleyen etkenlerin saptanması ve karşılaştırılması. Ankara: A. Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Bademci, V. (2000). Türkiye’deki okullar ne işe yarar?. Ankara: Başkent Yayınevi.

Başaran, Y. (2008). Hiyerarşik olmadan örgütlenmek. Birikim Dergisi, S. 230-231, 67-80.

Bottomore, T.B. (1997). Seçkinler ve toplum. (Çev: Mutlu, E.) 2. Baskı. Ankara: Gündoğan Yayınları.

Demirel, Ö. , Kaya, Z. (2003). Öğretmenlik mesleğine giriş. 4. Baskı. Ankara: Pegema Yayıncılık

Doğanay, A. ve Sarı, M. (2004). Değerlerin kazandırılmasında açık ve örtük program. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, S.39, Yaz 2004, 356-383.

Fichter, J. (2002). Sosyoloji nedir? (Çev: N. Çelebi). Ankara: Anı Yayıncılık.

Freire, P. (2011). Ezilenlerin pedagojisi. 8. Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Giddens, A. (2000). Sosyoloji. (Yayına Haz. Özel H., Güzel C.) Ankara: Ayraç Yayınevi

Güvenç, B. (1996). İnsan ve kültür. 6. Baskı. İstanbul: Remzi Kitabevi

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html adresinden 25.01.2014 tarihinde alınmıştır.

Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). İnsan ve insanlar. 9. Baskı. İstanbul: Evrim Yayınları

Kışlalı, A. T. (1993). Siyaset bilimi. 4.Baskı, Ankara: İmge Kitabevi

Paykoç, F. (1995). Sosyal bilgiler eğitiminde çağdaş eğilimler. İlköğretim okullarında sosyal bilgiler öğretimi ve sorunları. Ankara: TED Yayınları. 46-48.

Şahin, D. D. (2006). OKS Sonuçlarının eğitimsel eşitlik/eşitsizlik bağlamında değerlendirilmesi, , Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Tan, Ş., Kayabaşı, Y., Erdoğan, A. (2003). Öğretimi planlama ve değerlendirme. 4. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.

TDK Sözlüğü. (2013) Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Tezcan, M. (1993) Eğitim sosyolojisinde çağdaş kuramlar ve Türkiye. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No: 170.

Turner, B. (1997). Eşitlik. (Çev: Şener, B. S.) Ankara: Dost Kitabevi.

Yıldırım, A ve Şimşek H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, Ö. (2011). Kapsayıcı, önyargısız eğitim için liderler, öğretmen ve gençlik çalışanları için barış eğitimi rehberi. Ankara: Kayad Yayınları.

Yüksel, S. (2007). Örtük programın öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek derslerine yönelik düşüncelerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. S.50, Bahar, 321-345.


Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2016

Yaratıcı Drama Dergisi

Tüm Hakları Saklıdır