Müzelere Yönelik Yaratıcı Drama Projelerinin İncelenmesi

Gizem Sivrikaya, Gökhan Karaosmanoğlu

ÖzÇalışmada, Türkiye’de yaratıcı drama eğitmeni yetiştirmenin yanı sıra müze konusunda çeşitli çalışmalar yapan, müze birimine sahip olan ve kongreler düzenleyen Özel Doğaç Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Kursunda tamamlanan projeler incelenmiştir. 681 proje içinde müze ile ilgili toplam 16 bitirme projesinin olduğu saptanmıştır. Projeler, doküman analizi yoluyla incelenmiş, bu süreçte Yaratıcı Drama ile Tasarlanan Müze Uygulamaları İçin Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar, araştırma sorularıyla paralel bir şekilde belirlenen başlıklar (katılımcılar, örneklenen müzeler, çalışma alanı, atölye başlıkları, projelerin süresi, kullanılan mekânlar) halinde değerlendirilip sunulmuştur. Değerlendirilen her bir konu başlığı tablo, grafik gibi görseller kullanılarak somutlaştırılmaya çalışılmış ve elde edilen bulgular yorumlarla desteklenmiştir. Araştırma sonucunda, katılımcı grupların sıklıkla örgün eğitimle bağlantılı bir şekilde belirlendiği; kazanımların çoğunlukla eğitim programından bağımsız bir şekilde oluşturulduğu ve incelenen çalışmaların ağırlıklı olarak tarihle ilişkilendirilen müzelerde gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Söz konusu projelerdeki çalışma alanlarının çoğunlukla müze eğitimi, bölgenin tarihi ve kültürel önemi, tarih öğretimi, geleneksel el sanatları gibi müzeyi ve müzedeki eserleri ya da belirli bir konuyu müzede öğrenmeye dayalı çalışmalar olduğu görülmektedir. Ayrıca müze bilinci ve müze okuryazarlığına da katkı sağlayan çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Ek olarak, müze binalarının (koleksiyonlarının bulunduğu alanlar) ve dersliklerin en sık kullanılan mekânlar olduğu, bununla birlikte müze bahçesi, müze eğitim atölyesi gibi müzelerin bir bileşeni olan diğer alanların da çalışmalarda kullanıldığı görülmüştür. Araştırma sonuçları göz önünde bulundurularak ileride yapılacak çalışmalar için öneriler geliştirilmiştir: 1. Çalışma grubuna örgün eğitim ağı ile ulaşabilecek drama eğitmenleri, katılımcı grubun eğitim ve meslekle ilgili arka planlarını çeşitlendirerek farklı gruplara ulaşabilmek için velilerle çalışmalar yapabilir; 2. Projeler yalnızca örgün eğitim ile bağlantılı olarak değil aynı zamanda toplumun farklı kesimlerine yönelik gerçekleştirilebilir. Bunun için ortak amaçlarda buluşulabilecek farklı sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılabilir; 3. Drama eğitmenleri farklı müze türlerinde çalışma konusunda teşvik edilebilir, özellikle dramanın bir sanat eğitimi alanı olduğu düşünüldüğünde çağdaş sanat müzelerinin kullanımı desteklenebilir; 4. Projeler hem dramanın bir disiplin olarak amaçlarını yerine getirmesi hem de müzelerin toplumsal misyonunu gerçekleştirebilmesi amacıyla sosyal konular üzerine gerçekleştirilebilir.


Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2016

Yaratıcı Drama Dergisi

Tüm Hakları Saklıdır