Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Dersinin Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimlerine Etkisi: Dramaya İlişkin Tutum ve Öğretmen Öz-yeterlik İnançları

İnanç Eti, Meltem Emen Parlatan

ÖzBu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenliği lisans programında yer alan erken çocukluk eğitiminde drama dersinin öğretmen adaylarının dramaya yönelik tutumlarını ve mesleki gelişim fırsatı olarak öğretmenlik öz-yeterlik inançlarını nasıl etkilediğini belirlemektir. Lisans programında aldıkları drama eğitiminin öğretmen adaylarının dramaya ilişkin tutumlarına ve öğretmenlik öz-yeterlik inançlarına etkisinin incelenmesi için tek gruplu öntest-sontest yarı deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Bu çalışmanın örneklemini bir devlet üniversitesinde okul öncesi öğretmenliği lisans programı ikinci sınıfına devam eden 52 öğrenci oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının dramaya ilişkin tutumlarını belirlemek için Adıgüzel (2007) tarafından geliştirilen Yaratıcı Drama Dersine Yönelik Tutum Ölçeği ve öğretmen öz-yeterliklerini belirlemek için Tepe ve Demir (2012) tarafından geliştirilen Okul Öncesi Öğretmenliği Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği kullanılmıştır. Okul öncesi öğretmeni adaylarının 14 hafta boyunca katıldıkları erken çocukluk eğitiminde drama dersi öncesinde ve sonrasında ölçümler yapılarak bu derste yapılan uygulamaların etkisi incelenmiştir. Yaratıcı Drama Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinden elde edilen verilerin normal dağılım göstermemesi nedeniyle analiz işlemlerinde Wilcoxon İşaretli Sıralar testi, Okul Öncesi Öğretmenliği Öz-Yeterlik İnançları Ölçeğinden elde edilen verilerin normal dağılım göstermesi nedeniyle bağımlı gruplar t-testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, erken çocukluk eğitiminde drama dersini alan ikinci sınıf okul öncesi öğretmeni adaylarının 14 haftalık eğitimleri sonunda drama dersine yönelik tutumlarında ve öğretmenlik öz-yeterlik inançlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir. Bu farklılık her iki değişken için de olumlu yöndedir. Bu nedenle lisans düzeyinde drama eğitiminin öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterliklerini geliştiren önemli bir fırsat olduğu saptanmıştır


Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2016

Yaratıcı Drama Dergisi

Tüm Hakları Saklıdır